© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 19 octombrie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Munteanu-Nani și alții v. Republica Moldova (nr. 16715/13 și nr.1925/14).

Cererile se referă la neexecutarea hotărârilor judecătorești interne pronunțate în favoarea reclamanților și la absența unei căi de atac eficiente în această privință în dreptul intern. Astfel, reclamanții invocă încălcarea Articolelor 6 § 1 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), precum și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Cu referire la admisibilitatea cererilor, Guvernul a invocat pierderea statutului de victimă al reclamanților, în urma despăgubirilor acordate în cadrul procedurilor inițiate la nivel național. În această privință, Curtea a reținut că instanțele naționale au recunoscut încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție ca urmare a neexecutării hotărârilor pronunțate în favoarea reclamanților, și au acordat despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral. Cu toate acestea, Curtea a constatat că sumele alocate erau mult mai mici decât cele acordate de către Curte în cauze similare. În plus, deciziile finale pronunțate în favoarea reclamanților nu au fost executate. Din aceste motive, Curtea a considerat că reclamanții puteau pretinde în continuare a fi „victime”, în sensul Articolului 34 din Convenție.

Totodată, Curtea a reamintit că executarea unei hotărâri sau decizii judecătorești trebuie considerată ca o parte a „procesului” în sensul Articolului 6 din Convenție. Acest fapt se referă și la jurisprudența privind neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătorești naționale definitive. Curtea a concluzionat, ținând cont de jurisprudența sa în materie, că autoritățile naționale nu au depus toate eforturile necesare pentru executarea integrală și la timp a hotărârilor judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților. Prin urmare, Curtea a constatat încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

În cadrul cererii Munteanu-Nani v. Republica Moldova (nr. 16715/13),Curtea a acordat reclamantei 1.300 de euro pentru prejudiciul moral și 250 de euro pentru costuri și cheltuieli. Totodată, în cererea Buzila v. Republica Moldova (nr.1925/14), Curtea a acordat primului reclamant 1.100 de euro, iar celorlalți doi reclamanți câte 1.000 de euro fiecare pentru prejudiciul moral, și suma unică de 250 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Fișiere