© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 18 ianuarie 2024 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Istrate v. Republica Moldova (nr. 44860/17).

În fața Curții, reclamanta s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând refuzul instanțelor naționale de a examina fondul acțiunii sale civile. Observațiile Guvernului au fost expediate reclamantei, fiind invitată să își prezinte propriile observații. Cu toate acestea, scrisoarea Grefei nu a fost urmată de niciun răspuns.

Printr-o scrisoare transmisă prin intermediul sistemului de comunicare electronică al Curții („eComms”) la 23 mai 2023, reclamanta a fost notificată despre faptul că perioada stabilită pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 12 aprilie 2023 și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. Reclamanta a fost atenționată asupra Articolului 37 § 1 (a) din Convenție, care prevede posibilitatea Curții de a radia o cerere de pe rol atunci când circumstanțele permit să se conchidă că reclamantul nu dorește să o mai mențină. Scrisoarea  a fost recepționată de către reprezentantul reclamantei, care a descărcat-o în aceeași zi. Cu toate acestea, ea a rămas fără răspuns.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu există niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, Curtea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.