Direcția agent guvernamental este o subdiviziune structurală autonomă a aparatului central al Ministerului Justiției, care se subordonează Agentului guvernamental. Misiunea Direcției constă în asigurarea activității Agentului guvernamental în procesele de reprezentare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de asigurare a executării hotărârilor și a deciziilor Curții în cauzele contra Republicii Moldova.

Direcția are în competența sa următoarele atribuţii de bază:

–   acordarea asistenței necesare Agentului guvernamental în procesul de reprezentare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

–   acordarea asistenței necesare Agentului Guvernamental în procesul de supraveghere a corectitudinii măsurilor adoptate de către autorități în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene pronunțate în privința Republicii Moldova;

–   organizarea și ținerea evidenței hotărârilor și a deciziilor Curții Europene pronunțate în cauzele versus Republica Moldova;

–   transmiterea spre executare către Ministerul Finanțelor a hotărârilor și a deciziilor Curții Europene versus Republica Moldova, în vederea achitării sumelor stabilite printr-o hotărâre a Curții Europene sau a celor prevăzute de acordurile de soluționare amiabilă ori de declarațiile unilaterale prezentate de către Guvern, care au fost autorizate printr-o decizie a Curții Europene;

–   informarea autorităților naționale interesate despre evoluția jurisprudenței Curții Europene în vederea prevenirii unor eventuale încălcări similare ale drepturilor omului garantate de prevederile Convenției;

–   examinarea și avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter juridic la solicitarea autorităților publice și a altor organe de resort privind aplicabilitatea prevederilor Convenției și explicarea principiilor relevante din jurisprudența Curții Europene;

–  participarea, în modul stabilit, la lucrările din cadrul organizațiilor internaționale, ale comisiilor bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor autorități și instituții în domeniul justiției.